• Ilman hulluja unelmia ei synny viisaita päätöksiä.

    Tommy Taberman

  • Ilman hulluja unelmia ei synny viisaita päätöksiä.

    Tommy Taberman

Kaija Westermark​

Olen Kaija Westermark, yrittäjä ja liityn molempiin Tmi yrityksiin, joita ovat Psykoterapeutti Kaija Westermark ja Klaarata (selviytyä, selvitä, selvittää, ”hoitaa homma kotiin”).

Minulle on työurani aikana kertynyt kokemuksia monelta eri työn saralta, jotka mahdollistavat työelämän tarkastelun erilaisista näkökulmista. Kokemusta minulla on asiakkaiden kohtaamistyöstä eri tilanteissa ja paikoissa, eri työyhteisöjen jäsenyydestä, esimiestyöstä, alaisena olemisesta, moniammatillisesta yhteis-, verkosto-, työnohjaus-, kehittämis-, hanketyöstä ja yrittämisestä.

Kuluneiden vuosien aikana olen saanut olla mukana sen hetkisen ajan hengen tuoman kehittämistyön ytimessä toistuvasti. Tämä on mahdollistanut jatkuvan oppimisen ja sen hetken koulutusten tuomien oivallusten hyödyntämisen arjen työn tekemiseen.

Terveydenhuollon koulutukseni on nyt Sairaanhoitaja YAMK terveyden edistäminen, psykiatrian erikoissairaanhoitajan koulutuksen jälkeen on koulutuksiani viitoittaneet lyhemmät ja pidemmät voimavarasuuntautuneet, ratkaisukeskeiset, dialogisuuden, reflektiivisyyden ja narratiivisuuden koulutukset. Minulla on Ratkaisukeskeisen työnohjaajan ja kouluttajan koulutus sekä Metanoia Instituutin Työnohjaaja koulutus.

Perhepsykoterapiakoulutuksen jälkeen olen keskittynyt vuorovaikutuskoulutuksiin perheen, lasten, nuorten ja heidän kanssaan työskentelevien auttamiseksi arjen tilanteissa. Edellisiä olen vahvistanut neuropsykiatrisen valmentajan, sekä ”VAKAUTTAVA HOITO PERHETERAPIASSA,” kriisi- ja traumakoulutuksella perheterapeuteille.

Työnohjaus

Työnohjaus sopii kaikille ammattialasta riippumatta, sillä se on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä.

Perheterapia

Perheterapiassa käsitellään ”klaarataan” muutoksen tarpeessa koettuja asioita koko perheen voimin.

Konsultaatiot ja koulutukset​​

Konsultaatio on vuorovaikutukseen perustuva arjen auttamisen prosessi.

Muu valmennustyö​​

Neuropsykiatrinen valmennus - on elämänhallintaa kehittävä ohjaustyöhön perustuva kuntoutusmenetelmä.

Ryhmät

Ryhmä mahdollistaa ryhmäläiselle harjoittelemisen ja kokemusten jakamisen yhteisen asian äärellä uusissa arjen sosiaalisissa tilanteissa.

Työnohjaus

Työnohjaus sopii kaikille ammattialasta riippumatta, sillä se on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä. Se on myös työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.
Kokemuksellinen oppiminen, näkökulmien ja vaihtoehtojen laajeneminen, uuden oivaltaminen ja tavoitteellisuus ovat keskeisiä työnohjauksessa.

Minulle on työurani aikana kertynyt vuosikymmenien ajalta kokemusta monenlaisissa tilanteissa asiakkaiden kohtaamisesta, työnohjaamisesta sekä erilaisissa työnohjaus- prosesseissa jäsenenä olemisesta. Ne mahdollistavat työn ja sen sisällön sekä siihen liittyvien suhteiden tarkastelun erilaisista näkökulmista.

Kuluneet vuodet, tuo asioiden tarkastelulle korvaamatonta ulottuvuutta.
Työotteeltani olen voimavarasuuntautunut, ajattelultani integratiivinen sekä asiakkaiden että työyhteisöjen ja kaiken työni parissa.

Työnohjaus voi olla yksilö-, pari- ja ryhmä- sekä työyhteisötyönohjausta.

Perheterapia

Perheterapiassa käsitellään ”klaarataan” muutoksen tarpeessa koettuja asioita koko perheen voimin. Perheterapiassa työskentelyn kohteena ovat perheen jäsenten väliset vuorovaikutussuhteet ja perheen toimintatavat, eivät niinkään yksittäiset henkilöt.

Perheterapiaan hakeudutaan perheen vanhemmuuteen, lasten kasvuun ja kehitykseen ja perheen sekä parisuhteen kriiseihin liittyvissä tilanteissa. Perheterapiasta on apua silloin, kun perheen vuorovaikutuksessa on ongelmia tai kun jonkun perheenjäsenen tilanne kuormittaa koko perhettä.

Perheterapian asiakkaana voivat olla yksittäiset perheenjäsenet, koko perhe, osa perhettä tai tarvittaessa perheen elämään vaikuttavat muut läheiset.

Perhe­te­rapia on moni-il­meinen ja mo­nessa tilan­teessa käyttö­kel­poinen psy­ko­te­ra­pia­muoto. Se ei vai­kuta pel­kästään poti­laaksi ni­mettyyn, vaan laajem­minkin ver­koston jä­seniin.

Lähestymis- ja ajattelutapani terapiassa on integratiivinen ja miellän sen niin, että ilmiöitä on hyödyllistä tarkastella monesta eri näkökulmasta.

Tutkimuksissa on selvinnyt, että psykoterapeutin koulutussuuntauksella ei ole merkittävää vaikutusta hoidon vaikuttavuuteen, vaan sen kannalta on merkittävin tekijä psykoterapeutin ja asiakkaan välisen vuorovaikutussuhteen toimivuus, arkisesti ilmaistuna ”henkilökemia”.

Konsultaatiot ja koulutukset​

Konsultaatio on vuorovaikutukseen perustuva arjen auttamisen prosessi, jossa yhdessä selvennetään ja ratkotaan ongelmaa sekä kehitetään suunnitelmaa niin yksilön kuin yhteisön tarpeisiin.

Tavoitteena on näkökulmien ja vaihtoehtojen laajentaminen, jolloin konsultaatiot toimivat mm. erilaisten asiakastöiden arvioinnissa sekä kehittämisessä. Konsultaatiot sopivat kaikkeen työn kehittämiseen alaisesta esimieheen.

Konsultoinnin lähtökohtana voi myös olla tavoitteiden ja tilanteiden kartoittaminen ja jäsentäminen sekä selkeyttäminen.

Konsultaatiokertojen määrä sovitaan tapauskohtaisesti. Konsultaatioon voidaan sisällyttää koulutuksellinen ote, jolloin siihen saadaan enemmän uutta näkökulmaa.

Muu valmennustyö​

Neuropsykiatrinen valmennus – on elämänhallintaa kehittävä ohjaustyöhön perustuva kuntoutusmenetelmä.

Valmennus sopii eri-ikäisille erilaisiin arjen hallinnan ja oman toiminnan ohjauksen pulmiin, jotka voivat näkyä mm. koulunkäynnissä, työelämässä, sosiaalisissa tilanteissa ja vuorovaikutuksen taidoissa, itsetunnon, minäkuvan ja tunteiden tunnistamisessa yms.

Olen saanut olla mukana useamman ”nepsy-henkilön” ja hänen lähi-ihmisensä arjessa, yhdessä selventäen ja joskus selvitellen arjen tilanteita.

Neuropsykiatrinen valmennus on ratkaisukeskeisyyteen ja käytännönläheisyyteen pohjautuvaa tavoitteellista ja suunnitelmallista työskentelyä. Valmennuksessa uskon siihen, että hyvä vuorovaikutus ja aito kohtaaminen ovat yhdessä tekemisen lähtökohta.

Työskentelyssä hyödynnetään arvioivia, jäsentäviä, ohjaavia, visualisoivia ja reflektoivia keinoja.

Ryhmät

Ryhmä mahdollistaa ryhmäläiselle harjoittelemisen ja kokemusten jakamisen yhteisen asian äärellä uusissa arjen sosiaalisissa tilanteissa. Ryhmän ja sen vetäjien, avulla on mahdollista saada onnistumisen kokemuksia ryhmässä toimimisesta.

Oman tai omaan lähipiirin kuuluvan läheisen erityisvaikeuden kanssa selviytymisessä on tärkeää voida olla kuulolla ja osallisena samassa tilanteessa oleviin henkilöihin.

Vertaiskokemukset ovat kuntoutumisen kannalta tärkeä niin asiakkaille kuin vanhemmille ja läheisille sekä sisaruksille. Vertaiskokemukset ovat ”suola” ammattilaisen ohjaamissa ryhmissä.

Ota yhteyttä

kaija.westermark@klaarata.fi
+358 50 303 9722